c a r g a n d o . . .

Blog

Bienvenido a nuestro Blog donde tendrás acceso a artículos de actualidad sobre nuestras experiencias de viajes, consejos, trucos practicos y recomendaciones sobre los diferentes destinos visitados con una visión particular, crítica, diferente y la experiencia del personal de Florida Travel. ¡Mantente informado! 

ECOVUL 2022

ECOVUL 2022
25 Abr 2022

Ayuda concedida según nº de expediente ECOVUL/2022/1122/03 de TOTAL SUBVENCIÓN 26.600 euros

VIST l'expedient número ECOVUL/2022/1122/03 de la Subdirecció General d'Ocupació incoat com a conseqüència de la sol·licitud

de subvenció formulada per FLORIDA TRAVEL SPAIN SL, presentada amb data 27 d' abril de 2022 i destinada a fomentar, en
l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació de les persones desocupades pertanyents a determinats col·lectius
vulnerables.
ATÉS:
1. Que per Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació,
publicada en el DOGV de 4 de març de 2022, es convoca per a l'exercici 2022 el Programa de foment de la contractació
indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018,
de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV de 16
de juliol de 2018.
2. Que la persona interessada sol·licita una subvenció per a:
◦ La contractació de 1 persona/es treballadora/es per temps indefinit.
3. Que s'ha comprovat la documentació presentada i és conforme al que disposa la normativa esmentada.
ESTUDIADA la proposta de concessió elevada per l'òrgan instructor, atesos l'expedient i l'informe de l'òrgan col·legiat.
VISTOS els antecedents exposats,
RESOLC
PRIMER. CONCEDIR a FLORIDA TRAVEL SPAIN SL, amb NIF B54832431, una subvenció per import de 26.600 euros, segons el
desglossament que consta en l'annex adjunt.
SEGON. D'acord amb la concessió esmentada, s'autoritza la despesa, es disposa el crèdit, es reconeix l'obligació i es proposa el
pagament per l'import esmentat, a càrrec del subprograma 322.51, línia de subvenció S7979000, susceptible de cofinançament pel
Fons Social Europeu Plus (FSE +) 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea.
TERCER. Aquest programa d'ajudes està sotmés al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de
18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes
de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013).
QUART. En tot cas, la persona beneficiària queda condicionada al compliment de les obligacions establides en l'article 25 de
l'Ordre 10/2018 i, especialment:
◦ Formalitzar els contractes de treball per escrit.
◦ Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa hauran de recollir expressament en el seu
clausulat el nombre d'hores setmanals de treball.
◦ Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos. Si durant el període de manteniment la persona
treballadora fora baixa pels motius assenyalats en la lletra d) del resolc setzé de la Resolució de 27 de desembre de 2021, de
conformitat amb el que es preveu en el resolc quinzé -règim de substitució-, podrà ser substituïda en el termini d'un mes per
una altre treballador o treballadora que pertanga a algun dels col·lectius destinataris d'aquesta convocatòria, a fi de completar,
sota les mateixes condicions contractuals que tenia la treballadora o treballador substituït, el període de manteniment que
quedara pendent de complir. En el termini de 10 dies des de la substitució, s'haurà d'aportar l'imprés "Annex substitucions"
juntament amb la documentació indicada en aquest.
◦ Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, dos informes de la
Tresoreria General de la Seguretat Social relatius a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta que,
comprenent un període de 12 mesos cadascun, abasten tot el període de manteniment (24 mesos).
◦ Les persones jurídiques hauran de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic,
l'extracte comptable del qual haurà d'aportar-se a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en el
punt anterior.
◦ Atés que aquestes ajudes són susceptibles d'estar cofinançades pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons
de la Unió Europea, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant el termini
que establisca la normativa europea que resulte aplicable.
◦ A l'efecte de difusió pública, en tant que aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social
Europeo Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, la persona o entitat beneficiària està subjecta a les
RSEMPEST
CSV:MA2SZKTH:TIBF7NRZ:FVQVE147 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MA2SZKTH:TIBF7NRZ:FVQVE147
Núm. d'expedient:ECOVUL/2022/1122/03
normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) núm. 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 24
de juny de 2021. Entre aquestes normes cal destacar que el beneficiaris reconeixeran l'ajuda dels Fons a l'operació. Per a
aixó, hauran de publicar, en la seua pàgina web (si disposa d'ella), en el seu lloc web oficial (quan aquest lloc web existisca),
en el seus comptes en els mitjans socials (quan existisquen) i en un lloc ben visible per al públic (almenys en una grandària
mínima A3) o en una pantalla electrònica equivalent, el cartell que, a aquest efecto, es troba disponible en la web de l'ajuda en
LABORA (http://www.labora.gva.es)
◦ Publicar, durant el temps indicat en la normativa citada a continuación i, almenys, durant tot el període d'execució de
l'ajuda, la informació que corresponga en aplicació del que es disposa en l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la informació pública i bon govern, en l'article 4.1.b de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat,
de Transparència i Bon Govern de la Comunitat València i en l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel
qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, (almenys l'entitat pública concedent, import rebut, objectiu o finalitat i
beneficiaris) (informació que està inclosa en el cartell al qual es fa referència en el punt anterior) en la seua seu electrònica o
en la seua pàgina web, si disposa d'aquesta, o a través de la plataforma TEP (Transparència Entitats Privades) de GVAOberta
(https://gvaoberta.gva.es/es/tep), i si no disposa de pàgina web, haurà de fer-ho a través de la plataforma indicada.
◦ Aportar (es dispose o no es dispose de pàgina web), en el termini d'un mes després de la finalització del període de
manteniment del contracte, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència
establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 4.1.b de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la
Generalitat, de transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en els termes de l'apartat l) de l'article 25 de l'Ordre
10/2018.
◦ Facilitar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació les mesures d'acompanyament que faciliten l'adequació de la
inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'Ordre 10/2018. En aquest sentit, la persona beneficiària haurà de
concedir al treballador o treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca a l'Espai LABORA, a fi que es
realitzen les tasques d'acompanyament durant el període de manteniment del contracte.
CINQUÉ. L'incompliment, parcial o total, o la justificació insuficient per la persona beneficiària de qualsevol dels requisits,
condicions i altres circumstàncies que han motivat la concessió de la subvenció, podrà donar lloc a la minoració o, si escau, la
resolució d'aquesta en els termes previstos en l'esmentada normativa.
SISÉ. En cas de reintegrament de quantitats percebudes, s'exigirà l'interés de demora corresponent des de la data del pagament
de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, de conformitat amb l'article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant el jutjat contenciós administratiu de la corresponent província,
d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei
Valencià d'Ocupació i Formació en el termini d'un mes, computat en els termes ja dits, d'acord amb el que es disposa en els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense
perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels establits en la legislació vigent.
ANNEX
TITULAR: FLORIDA TRAVEL SPAIN SL
RELACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES SUBVENCIONADES
Nom DNI Modalitat
Contractació (1)
Col·lectiu (2) Increment
Subvenció (3)
Import (euros)
NAVARRO CONEJERO, MARIA
PILAR
21508634T IN 3 (1) 1.400 26.600
TOTAL SUBVENCIÓN 26.600 euros
(1) MODALITAT DE LA CONTRACTACIÓ: IN. Contracte indefinit a jornada completa. IP. Contracte indefinit a jornada parcial.
(2) COL·LECTIU: 1. Persones en situació o risc d'exclusió social. 2. Persones desocupades de llarga durada. 3. Persones majors
de 50 anys. 4. Persones amb diversitat funcional.
(3) INCREMENT DE LA SUBVENCIÓ: 1. Dona. 2. Dona víctima de violència sobre la dona. 3. Diversitat funcional. 4. Diversitat
funcional severa.
RSEMPEST
CSV:MA2SZKTH:TIBF7NRZ:FVQVE147 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MA2SZKTH:TIBF7NRZ:FVQVE147
FLORIDA TRAVEL SPAIN SL
CL. REPUBLICA ARGENTINA 56 BAJO
03007 - ALICANTE/ALACANT
ALICANTE
VISTO el expediente número ECOVUL/2022/1122/03 de la Subdirección General de Empleo incoado como consecuencia de la
solicitud de subvención formulada por FLORIDA TRAVEL SPAIN SL, presentada en fecha 27 de abril de 2022 y destinada a
fomentar, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, la contratación de las personas desempleadas pertenecientes a
determinados colectivos vulnerables.
ATENDIENDO A:
1. Que por Resolución de 27 de diciembre de 2021 del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, publicada en el DOGV de 4 de marzo de 2022 se convoca para el ejercicio 2022 el programa de fomento de la
contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado en
la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
publicada en el DOGV de 16 de julio de 2018.
2. Que la persona interesada solicita una subvención para:
◦ La contratación de 1 persona/s trabajadora/s por tiempo indefinido.
3. Que se ha comprobado la documentación aportada, siendo de conformidad con lo dispuesto en la citada normativa.
ESTUDIADA la propuesta de concesión elevada por el órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano
colegiado.
VISTOS los antecedentes expuestos,
RESUELVO
PRIMERO. CONCEDER a FLORIDA TRAVEL SPAIN SL, con NIF B54832431, una subvención por importe de 26.600 euros, según
el desglose que figura en el anexo adjunto.
SEGUNDO. En base a dicha concesión se Autoriza el Gasto, se Dispone el Crédito, se Reconoce la Obligación y se Propone el
Pago por el citado importe, con cargo al subprograma 322.51, línea de subvención S7979000, susceptible de cofinanciación por el
Fondo Social Europeo Plus (FSE +) 2021-2027 o por cualquier otro fondo de la Unión Europea.
TERCERO. Este programa de ayudas está sometido al régimen de mínimis, establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).
CUARTO. En todo caso la persona beneficiaria queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
25 de la Orden 10/2018 y en especial:
◦ Formalizar los contratos de trabajo por escrito.
◦ Los contratos a jornada parcial de personas con diversidad funcional severa deberán recoger expresamente en su
clausulado el número de horas semanales de trabajo
◦ Mantener el empleo creado durante al menos veinticuatro meses. Si durante el periodo de mantenimiento la persona
trabajadora causara baja por los motivos relacionados en la letra d) del resuelvo decimosexto de la resolución de 27 de
diciembre de 2021, de conformidad con lo previsto en su resuelvo decimoquinto - régimen de sustitución - podrá ser sustituida
en el plazo de un mes por otra persona trabajadora que pertenezca a alguno de los colectivos destinatarios de esta
convocatoria, a fin de completar, bajo las mismas condiciones contractuales que tenía la persona trabajadora sustituida, el
periodo de mantenimiento que quedara pendiente de cumplir. En el plazo de 10 días desde la sustitución, se aportará el
impreso "Anexo sustituciones" junto con la documentación relacionada en el mismo.
◦ Aportar en el plazo de un mes tras la finalización del periodo de mantenimiento del contrato, dos informes de la Tesorería
General de la Seguridad Social relativos a la plantilla media de las personas trabajadoras en situación de alta durante que,
comprendiendo un periodo de 12 meses cada uno, abarquen todo el periodo de mantenimiento (24 meses).
◦ Las personas jurídicas deberán contabilizar el cobro de la subvención a través de un código contable específico, cuyo
extracto contable deberá aportarse a LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación en el plazo indicado en el punto
anterior.
◦ En tanto que estas ayudas son susceptibles de estar cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus o por cualquier
otro fondo de la Unión Europea, la documentación justificativa (incluidos los documentos electrónicos) deberá conservarse
durante el plazo que establezca la normativa europea que resulte de aplicación.
◦ A los efectos de difusión pública, en tanto que estas ayudas resultan susceptibles de cofinanciación por el Fondo Social
RSEMPEST
CSV:MA2SZKTH:TIBF7NRZ:FVQVE147 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MA2SZKTH:TIBF7NRZ:FVQVE147
Nº de expediente:ECOVUL/2022/1122/03
Europeo Plus o por cualquier otro fondo que pueda aprobar la Unión Europea, la persona o entidad beneficiaria está sujeta a
las normas de información y publicidad que establece el Reglamento (UE) núm. 2021/1060, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de junio de 2021. Entre dichas normas cabe destacar que los beneficiarios reconocerán la ayuda de los
Fondos a la operación. Para ello, deberán publicar, en su página web (si dispone de ella), en su sitio web oficial (cuando dicho
sitio web exista), en sus cuentas en los medios sociales (cuando existan) y en un lugar bien visible para al público (al menos
en un tamaño mínimo A3) o en una pantalla electrónica equivalente, el cartel que a estos efectos se encuentra disponible en
la web de la ayuda en LABORA (http://www.labora.gva.es)
◦ Publicar, durante el tiempo indicado en la normativa citada a continuación y, al menos, durante todo el periodo de
ejecución de la ayuda, la información que corresponda en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, en el artículo 4.1.b de la Ley 1/2022, de 13
de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valencia y en el artículo 3 del Decreto
105/2017, de 28 de julio, del Consell, por el cual se desarrolla la Ley 2/2015, de 2 de abril, (al menos la entidad pública
concedente, importe recibido, objetivo o finalidad y beneficiarios) (información que está incluida en el cartel al que se hace
referencia en el punto anterior) en su sede electrónica o en su página web, si dispone de ella, o a través de la plataforma TEP
(Transparencia Entidades Privadas) de GVAOberta (https://gvaoberta.gva.es/es/tep). Si no dispone de pàgina web, tendrá que
hacerlo a través de la plataforma indicada.
◦ Aportar (se disponga o no se disponga de página web) en el plazo de un mes tras la finalización del periodo de
mantenimiento del contrato una declaración en modelo normalizado sobre el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la legislación básica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b de la Ley 1/2022, de
13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana en los términos del apartado l)
del artículo 25 de la Orden 10/2018.
◦ Facilitar a LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación las medidas de acompañamiento que propicien la
adecuación de la inserción recogidas en la disposición adicional cuarta de la Orden 10/2018. En este sentido el beneficiario
deberá conceder a la persona trabajadora el permiso necesario en horario laboral para que acuda al Espai LABORA, al objeto
de que se realicen las labores de acompañamiento durante el periodo de mantenimiento del contrato.
QUINTO. El incumplimiento, parcial o total, o la justificación insuficiente, por la persona beneficiaria de cualquiera de los requisitos,
condiciones y demás circunstancias que han motivado la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la minoración, o en su
caso, la resolución de la misma en los términos previstos en la citada normativa.
SEXTO. En caso de reintegro de cantidades percibidas, se exigirá el interés de demora correspondiente desde la fecha del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
correspondiente provincia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección General
de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación en el plazo de un mes, computado en los términos ya dichos, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso de los previstos en la
legislación vigente.
Alicante, al día de la firma
EL/LA DIRECTOR/A TERRITORIAL DE ECONOMÍA SOSTENIBLE,
SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO DE ALICANTE
D.T. 2ª Decreto 216/2020, de 29 de diciembre, del Consell
Resolución de 01/03/2021 (DOGV 9035 de 05/03/2021)
ANEXO
TITULAR: FLORIDA TRAVEL SPAIN SL
RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS SUBVENCIONADAS
Nombre DNI Modalidad
Contratación (

 

 

 

¡Comparte esta noticia!
¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Sé el primero en enterarte de todas nuestras novedades en viajes